Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини
Популярно

Информация за делата, насрочени за разглеждане в Административен съд – Видин

За периода от 12 юни до 16 юни 2023г. в Административен съд – Видин има 8 насрочени за разглеждане касационни административнонаказателни дела. Административните дела са 11 предмет, както следва:

Жалба от „Сортови семена- Вардим“ ЕАД В. Тръново срещу Заповед № 18-185/05.01.2023г. на Началника на СГКК Видин, относно одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на Киреево, общ. Макреш, обл. Видин. /Адм. дело № 80/2023 г./;

Жалба от Областен управител на обл. Видин  против Решение № 278, взето с протокол № 50 от 11.04.2023г. на Общински съвет Чупрене, относно актуализация на поименния списък на капиталови разходи за 2023г. /Адм. дело № 114/2023 г./;

Жалба от Г. И. И. против Заповед № РД-02-11-1263/25.10.2022 г. на Кмет на община Видин, с която е постановен изричен отказ да бъде допуснато изменение на действащия кадастрален план на с. Бела Рада, общ. Видин, одобрен със заповед № ИК-25-229/08.07.1991 г., по заявление вх.№ ТР-05-АУ-43-5/07.07.2022 г. на оспорващия. /Адм. дело № 119/2023 г./;

Жалба от Областен управител на обл. Видин  против Решение № 451, взето с протокол № 56 от 15.05.2023г. на Общински съвет Ружинци, относно сключен договор за продажба на поземлен имот-общинска собственост. /Адм. дело № 123/2023 г./;

Жалба от Народно читалище „Земеделец 1874“ против Решение обективирано в протокол от 07.02.23 година на комисия по чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища, назначена със Заповед №РД-02-21/01.02.23 година на кмет на Община Ново село, с което са определени субсидирани бройки за отделните читалища на територията на общината. /Адм. дело № 97/2023 г./;

Жалба от „Адан–Н“ ЕООД против отказ на Зам. Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, обективиран в писмо изх.№02-050-2600/1573/02.12.22 година, да се сключи анекс към договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. /Адм. дело № 102/2023 г./;

Жалба от Община Белоградчик против Решение № РД – 02 – 36 – 586 от 07.06.2022г. на Зам. министър на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, с което са установени извършени нарушения и е определена финансова корекция. /Адм. дело № 115/2023 г./;

Жалба от З. М. М. срещу Решение № 2153-05-12/14.11.2022 г. на и.ф. Директор на ТП на НОИ-Видин, с което е потвърдено Разпореждане от 30.09.2022 г. на Ръководител на „ПО” при ТП на НОИ-Видин, относно преизчислена лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. /Адм. дело № 271/2022 г./;

Жалба от „Еко топлина” ООД против Заповед № РД-08-43/10.02.2023 г. на Директора на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВИДИН, относно участие в открит конкурс по Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горски територии, находящи се в с. Големаново, общ. Кула. /Адм. дело № 71/2021 г./;

Жалба от „Краси и Галя” ООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка-запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него № 11401/07.02.2023г. на Началник сектор „ГКПП и мобилни групи”-Велико Търново 2 в отдел „Оперативни дейности”-Велико Търново, Дирекция „Оперативна дейност”, Главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП. /Адм. дело № 81/2023 г./;

Жалба от Й. Б. Н. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1746/17.05.2023г. на Началник ОО”АА”-гр.Видин за временно спиране от движение на МПС до отстраняване на нарушението, но за не повече от 12 месеца и отнемане на свидетелството за управление на МПС. /Адм. дело № 124/2023 г./;

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button