Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаПрепоръчани
Популярно

Общинският съвет одобри разпределението на средствата за подпомагане на спортните клубове

На редовно заседание на местния парламент бяха приети предложените финансови средства в размер на общо 280 000 лв. за 17 спортни клуба във Видин. Те са определени от Общинската експертна комисия за спорт, на базата на конкретни критерии. Право на субсидия получиха спортните клубове с излязла регистрация и вписани в Националния публичен регистър, воден в Министерството на младежта и спорта, отговарящи на чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и подали в Община Видин заявления съгласно Наредбата за условията, реда на финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическа дейност в Община Видин.

Предложенията за субсидиране бяха гласувани за всеки клуб поотделно.

Общинските съветници подкрепиха Община Видин относно поемане на краткосрочен общински дълг чрез кредит овърдрафт в размер на 1 500 000,00, като беше направено допълнение към предложението, според което сумата ще се използва само за плащане по проекти, финансирани с евросредства. Гласувано бе също удължаване на срока за погасяване на кредит, представляващ краткосрочен дълг (с Фонд „ФЛАГ“ АД), във връзка с  изпълнение на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Това се налага, тъй като срокът за приключване на проекта е удължен до 27.09.2023 г. с анекс към договора за безвъзмездна финансова помощ и с оглед на необходимостта от приключване и на дейностите, финансирани с финансов инструмент при окончателното отчитане на проекта. Предвид това има вероятност преди изтичане на срока за погасяване на кредита да не бъдат извършени всички плащания от Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“, които са основният източник за погасяване на главницата. Затова е необходимо анексиране на сключения договор за инвестиционен кредит, като срокът за погасяване на дълга се изменя от 25.06.2023 г. на 25.03.2024 г. Заместник-кметът по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева обясни, че единствената промяна, която се прави, е удължаване на срока, а не поемане на нов дълг. „Към момента този кредит от 5 311 000 лв. не е усвоен целия, а са усвоени около 2 900 000 лв. Това се извършва поетапно, след представяне на разходно-оправдателни документи пред „ФЛАГ“.

Одобрена бе промяна в организационната структура на отдел „Местни данъци и такси“ при Община Видин, която цели да се  подобри работния процес, свързан с установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси във връзка с повишаване на приходите и принудително събиране на публични вземания, както и повишаване ефективността на дейността на Община Видин и администриране на процесите, при постигане на пълно съответствие със Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, без да се променя общата численост на персонала на общинската администрация от 188 души.

Гласувана бе и „Прогноза за периода 2024-2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на Община Видин.
Прието бе предложение относно съгласие за проектиране и изграждане на обект публична общинска собственост „Предприятие за добив на подземни минерални води” и за обявяването му за общински обект от първостепенно значение и одобряване на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Видин в обхвата на имот, разположен в местността „Острага“, извън границите на урбанизираната територия на с. Градец. Предназначението на имота от „обработваеми земеделски земи“ се променя в „производствени дейности“.

Подкрепено бе също искането за безвъзмездно предоставяне на имот – публична общинска собственост в с. Синаговци (незастроен имот за жилищни нужди), заедно с едноетажна масивна сграда (бивше училище) за създаване на Младежки образователен кампус за срок от 10 години.

Гласувани бяха още няколко точки, свързани с промяна на предназначението и в други селища на територията на Общината.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 40 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията: за проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Видин; относно захранване на банкова извънбюджетна сметка по проект „Грижа в дома в Община Видин” по процедура „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027; за кандидатстване на Община Видин с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост и др.

Източник: www.vidin.bg

Подобни публикации

Back to top button