Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Информация за делата, насрочени за разглеждане в Административен съд – Видин

За периода от 15 май до 19 май 2023г. в Административен съд – Видин има 13 насрочени за разглеждане касационни административнонаказателни дела. Административните дела са 5 с предмет, както следва:

Жалба от „Сортови семена- Вардим“ ЕАД В. Тръново срещу Заповед № 18-185/05.01.2023г. на Началника на СГКК Видин, относно одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на Киреево, общ. Макреш, обл. Видин. /Адм. дело № 80/2023 г./;

Жалба от Ч. А. Ш.и Ц. К. Г. срещу Решение № 148, взето с протокол №7/22.07.2016г. на Общински съвет Видин, относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост. /Адм. дело №64/2023г./;

Жалба от ЕТ „Ганчо Чолаков” против Акт за прекратяване на ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2022 г. и за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/5272 от 13.12.2022 г. на Заместник изп. директор на ДФ „Земеделие”-РА, с която е прекратен поетия от оспорващия ангажимент по направление „Биологично растениевъдство” за кампания 2022 г. и е определено за възстановяване публично държавно вземане по същото направление за кампании 2016-2021 г. /Адм. дело № 59/2023г./;

Жалбата от „Електроразпределителни мрежи Запад” против Заповед № РД-02-11-183/14.02.2023 г. на Кмет на община Видин, относно учредено право на прокарване през имот публична общинска собственост, представляващ улична мрежа на гр. Видин. /Адм. дело № 79/2023 г./;

Жалба от Сдружение ГД „Боец-България обединена с една цел“ против Решение №07-02-1/13.01.2023г. на „БУЛГАРГАЗ“ЕАД в частта, в която е постановен отказ да се предостави искана информация. /Адм. дело № 37/2023 г./;

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button