Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Заключителна пресконференция във връзка с техническата помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Видин

Бюджетната линия „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на община Видин“ е насочена към подпомагане на местната институция в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма, както и на функциите и задълженията й като градска власт, междинно звено и конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020.

Заключителната пресконференция се проведе в залата на Общински съвет – Видин и бе открита от Десислава Тодорова, заместник-кмет по европейски политики и инвестиции. Тя представи накратко проекта и реализираните дейности и резултати. В неговите рамки е сформиран екип за осъществяване на инвестиционната програма на Видин по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; сформирано е Междинното звено в Община Видин; наети са външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедурата; проведено е тридневно обучение на тема, отнасяща се конкретно до изпълнението на дейности за устойчиво градско развитие, в което са взели участие 18 общински служители и др.

Постигнатите резултати по проекта са свързани с изграден капацитет и повишени компетенции на експертите от Общинската администрация, участващи в изпълнението на Инвестиционната програма; изграден административен и технически капацитет на експертите от Междинното звено и експертите, участващи в оценителните комисии; повишени компетенции и познания на служители, взели участие в инициативи, семинари и обучения на национално ниво.

Проектът се финансира по OП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020”, приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0038-C02. Общата стойност на бюджетната линия е 205 005,68 лв. (100 % БФП). Периодът на изпълнение на проекта е от 26.09.2016 г. до 26.12.2023 г.

Източник: www.konkurent.bg

Подобни публикации

Back to top button