Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Община Видин обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища

Община Видин обявява прием на документи за потенциални потребители в социални жилища, изградени по проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Видин“, процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Социалните жилища са жилища – общинска собственост, които са предвидени за настаняване на определена целева група, включваща уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на Общината.
За социалните жилища могат да кандидатстват представители на следните целеви групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:
• живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;
• нямат обичайно място на пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;
• обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
• обитават жилище, което не е електрифицирано, нямат достъп до питейна вода и канализация;
• обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:
за едночленно семейство – 1 стая;
 – за двучленно и тричленно семейство – 2 стаи;
 – за четиричленно семейство – 3 стаи;
 – за петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член от семейството.
• право да кандидатстват за настаняване в социални жилища имат само лица, които са български граждани и техните семейства, на които поне един член от семейството е български гражданин и е представител на целевата група.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, с деца с влошено здраве и такива с увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст /родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.
Лицата от целевите група задължително следва да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура  (водопровод, канализация и др.), жилища, които са станали негодни за обитаване в резултат на природни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване и да не притежават собственост върху недвижим имот.
Допълнителни критерии, на които трябва да отговарят лицата от целевата група:
а) безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – град Видин, активно да търсят работа и да не са отказвали предложение за работа и за включване в курсове за ограмотяване, квалификация и преквалификация;
б) децата задължително трябва да са записани и да посещават редовно детска градина или училище;
в) децата да имат избран личен лекар, извършени задължителни имунизации по Имунизационен календар на Република България и проведени профилактични прегледи.

Настоящият подбор на потребители е необходим във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин” по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020 г., който е обвързан с проект „Изграждане на социални жилища на територията на гр. Видин“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на горепосочените условия, ще бъдат включени в дейности по проект BG05M9OP001-2.056-0025 „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин”, по който се предвиждат: подобряване на жизнения стандарт, социално включване, нов избор на модел на живот и бит, приобщаване към общността, равнопоставеност по отношение на другите, възможност за обучение, активно участие на пазара на труда, подобряване на здравния статус и нов старт в живота. Срокът за подаване на документите е до 27.04.2023 г. (включително).

Източник: www.niebg.net

Подобни публикации

Back to top button