Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Административен съд – Видин: Информация за делата, насрочени за разглеждане в Административен съд – Видин

За периода от 02 октомври до 06 октомври 2023г. в Административен съд – Видин има 21 насрочени за разглеждане касационни административнонаказателни дела. Административните дела са 10 с предмет, както следва:

Жалба от Д. В. И против Заповед за принудителна административна мярка №23-0953-000204/ 26.07.23г. на мл.автоконтрольор  сектор ПП към ОД на МВР Видин, относно „временно отнемане на СУМПС, до решаване въпроса за отговорността му, но не повече 18 месеца“ /Адм. дело № 173/2023 г./;

Жалба от Р. С. И. против Заповед за принудителна административна мярка №23-0953-000240/11.08.23г. на мл.автоконтрольор в сектор ПП към ОД на МВР, относно „прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 6 месеца. /Адм. дело № 187/2023 г./;

Жалба от Т. С. И. против Решение №63/04.04.23г. на Директора на ТД на НАП Велико Търново, с което е потвърдено Разпореждане №С230005-137-0002496/22.03.23г. на Публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Велико Търново, с което не се прекратява по давност събиране на вземания. /Адм. дело № 117/2023 г./;

Жалба от М. Т. С. против Решение рег.№053р-3309/25.05.23г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Видин, относно отказана регистрация на МПС./Адм. дело № 136/2023 г./;

Жалба от Б. Т. П. против Заповед № ЗСПД/Д–ВН/1344/29.05.2023г. на Директора на ДСП Видин, потвърдена с Решение № 05-РД-06-0011/29.06.2023г. на Директора на РДСП Видин, относно начална дата на отпусната месечна помощ за малолетно дете. /Адм. дело № 166/2023 г./;

Жалба от В. Д. В. против Заповед № ЗХУ – ИО / Д – ВН – Д / 46 /ФП/ 28.02.2022г. на Директора на на Д”СП” – Димово, потвърдена с Решение № 05 – РД06 – 0011/ 31.03.2022г. на Директора на РДСП – Видин, с която на жалбоподателя е отпусната месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 т. 1 ЗХУ. В жалбата се излагат доводи за неправилност на оспорения акт относно определяне на началния момент на плащане.  /Адм. дело № 162/2022 г./;

Жалба от Сдружение „Активно общество” гр. Видин срещу Заповед № РД-09-18/12.01.2023 г. на Заместник-министър на младежта и спорта, с която е утвърден Протокол № 5/09.01.2023 г. от дейността на Експертната комисия за разглеждане и приемане на окончателни отчети на реализирани проекти по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 година, назначена със Заповед № РД-09-945/18.11.2022 г. /Адм. дело № 116/2023 г./;

Жалба от Областен управител на област Видин против Решение № 284, взето с протокол № 54/28.07.2023 г. на Общински съвет Чупрене, относно продажба на общинска собственост „земеделска земя“.

Жалба от М. К. П. против Решение № 336 на Общински съвет-Ново село, прието на заседание на общинския съвет, проведено на 22.06.2023г. по протокол № 45, т.3 от дневния ред, относно неразрешена продажба на имот. /Адм. дело № 172/2023 г./;

Жалба от „МАГУРА ВИКТОРИ“ЕООД против Решение за налагане на финансова корекция №05/311/01353/3/01/04/02 с изх.№ 01-2600/3260#15 от 22.06.2023г. , издадено от Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“. /Адм. дело № 158/2023 г./;

Искова молба с правно основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ от В.Ц. З., Б. Б. Б. и Р. Е. Г. против Комисията за защита от дискриминация-гр.София , за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 лв за всеки от ищците. /Адм. дело № 139/2023г./;

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button